Gói 01
500.000 VND/tháng
CPU 3Core
RAM 3GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Gói 02
850.000 VND/tháng
CPU 4Core
RAM 4GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Gói 03
1.250.000 VND/tháng
CPU 5Core
RAM 5GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Gói 04
1.750.000 VND/tháng
CPU 6Core
RAM 6GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Gói 05
3.750.000 VND/tháng
CPU 8Core
RAM 16GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Gói 06
7.500.000 VND/tháng
CPU 16Core
RAM 32GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Gói 07
15.000.000 VND/tháng
CPU 24Core
RAM 64GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Liên hệ với chúng tôi